REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW POSTOJOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów postojowych uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie za pośrednictwem sieci Internet.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;
 2. Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XXIV/318/11 z dnia 14 września 2011 r.; Nr LII/696/12 z dnia 11 lipca 2012 r.; Nr LXXII/1051/13 z dnia 24 kwietnia 2013r.; Nr XCV/1426/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz Nr XCVI/1443/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.;
 3. Strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Krakowa oznaczoną właściwymi znakami drogowymi, określoną w uchwale.
 4. Cenniku opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określoną w uchwale.
 5. Spółce – należy przez to rozumieć Miejska Infrastruktura Sp. z o.o., ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, NIP 6793099283;
 6. Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów parkingowych działający pod adresem eabonamenty.mi.krakow.pl;
 7. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów parkingowych przez serwis;
 8. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej eabonamenty.mi.krakow.pl;
 9. Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) – należy przez to rozumieć siedzibę Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującą się przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynną w godzinach pracy BSPP;
 10. Punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Dziennik Podawczy mieszczący się w siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującego się przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynny w godzinach pracy BSPP.

 

Rozdział II

Rodzaje abonamentów parkingowych i wysokość opłat

 

§ 3.

 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić następujące abonamenty postojowe:
  1. abonament postojowy typu "P" Miesięczny,
  2. abonament postojowy typu "P" Dzienny,
  3. abonament postojowy typu "P" Tygodniowy,
 2. abonament postojowy mieszkańca strefy: P1, P1B, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7, P8.
 3. Wysokość opłat za abonamenty postojowe, o których mowa w ust. 1 są określone w cenniku opłat za parkowanie.

 

Rozdział III

Cennik opłat za parkowanie

 

§ 4.

 1. Abonament postojowy typu "P" Miesięczny na 30 dni - 250,00 zł,
 2. Abonament postojowy typu "P" Dzienny na 1 dzień - 25,00 zł,
 3. Abonament postojowy typu "P" Tygodniowy na 5 dni roboczych - 125,00 zł,
 4. Abonament postojowy mieszkańca strefy: P1, P1B, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7, P8 - 10,00 zł/30 dni na określoną strefę,

 

Rozdział IV

Warunki zakupu abonamentu postojowego

 

§ 5.

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż:
  a) 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu "P" (Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny),
  b) 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu mieszkańca.
 3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych możliwe jest nie wcześniej niż 90 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 5. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

 

§ 6.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz dzień początkowy świadczenia usługi abonamentowej.
 2. Ze względów kontrolnych abonamenty postojowe Miesięczne, Dzienne i Tygodniowe typu "P" zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Żądanie wystawienia dokumentu księgowego musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza rejestracyjnego poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „Tak, proszę o wystawienie dokumentu księgowego”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego, który może odebrać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.
 5. Ze względów weryfikacyjnych możliwość nabycia abonamentu postojowego mieszkańca typu P1, P1B, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7, P8 za pośrednictwem Internetu dotyczy wyłącznie osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na obszarze SPP w Krakowie, na pojazd stanowiący własność lub współwłasność (również małżeńską) wnioskodawcy.

§ 7.

 1. Spółka zobowiązana jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki wysłać Klientowi potwierdzenie zaksięgowania na koncie Spółki uiszczonej przez Klienta opłaty.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu postojowego następuje w momencie przesłania na adres emailowy Klienta potwierdzenia zaksięgowania na koncie Spółki uiszczonej przez Klienta opłaty.
 3. W przypadku wpłynięcia środków na konto Spółki po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu parkingowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z nominału abonamentu.
 4. Wniosek o wydanie abonamentu postojowego pozostanie bez rozpatrzenia jeżeli wpłata na rachunek Spółki nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania formularza zamówienia

 

§ 8.

 1. Klient jest uprawniony do otrzymania potwierdzenia zakupu abonamentu postojowego. Potwierdzenie można otrzymać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub poprzez wydruk ze strony serwisu.
 2. Klient jest uprawniony po zaksięgowaniu opłaty na koncie Spółki, do otrzymania abonamentu zgodnego 
  z obowiązującym wzorem. Abonament można otrzymać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub poprzez wydruk ze strony serwisu.

 

§ 9.

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Spółki w przypadku niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności.

 

Rozdział V

Forma płatności

 

§ 10.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty postojowe:

 1. przelew;

 

 

§ 11.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych niż strona serwisu.

 

Rozdział VI

Reklamacje

 

§ 12.

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów postojowych nabytych poprzez serwis są rozpatrywane przez punkt przyjmowania reklamacji lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
 2. Klient może zgłosić reklamację osobiście w punkcie przyjmowania reklamacji.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacji lub mailowo.
 4. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych

 

§ 13.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 2. Administratorem danych osobowych jest Spółka i są one przetwarzane w systemie informatycznym.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wydawania abonamentów postojowych.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu i/lub poprawiania (uzupełniania, uaktualniania, sprostowania) wprowadzonych danych.
 5. Obowiązek podania danych osobowych wynika z uchwały.
 6. Spółka jest zobowiązana do udzielania Klientowi wszelkich informacji dotyczących przetwarzanych danych, 
  w tym sposobu ich zabezpieczania oraz zasad zachowania poufności.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 14.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

§ 15.

Spółce przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

§ 16.

Spółka może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów postojowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.

 

§ 17.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę.