REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW POSTOJOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET OBOWIĄZUJĄCY DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

 Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów postojowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
w Krakowie za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;
 2. Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013).
 3. Strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Krakowa oznaczoną właściwymi znakami drogowymi, określoną w Uchwale.
 4. Cenniku opłat postojowych – należy przez to rozumieć stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określone w uchwale.
 5. Spółce – należy przez to rozumieć Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o., 30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 20, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
 6. nr KRS 0000506265; NIP: 6793099283, REGON: 123075422;
 7. Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów postojowych działający pod adresem eabonamenty.mi.krakow.pl;
 8. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów postojowych przez serwis;
 9. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej eabonamenty.mi.krakow.pl;
 10. Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) – należy przez to rozumieć siedzibę Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującą się przy ul. W. Reymonta 20,
 11. 30-059 Kraków, czynną w godzinach pracy BSPP;
 12. Punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Dziennik Podawczy mieszczący się w siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującego się przy
 13. ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynny w godzinach pracy BSPP.

 

Rozdział II
Rodzaje abonamentów postojowych i wysokość opłat

§ 3.

 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić następujące abonamenty postojowe:
  a) abonament postojowy typu "P" Miesięczny,
  b) abonament postojowy typu "P" Dzienny,
  c) abonament postojowy typu "P" Tygodniowy.
 2. Wysokość opłat za abonamenty postojowe, o których mowa w ust. 1 są określone w cenniku opłat postojowych.

 

Rozdział III
Cennik opłat postojowych

§ 4.

 1. Abonament postojowy typu "P" Miesięczny - 250,00 zł,
 2. Abonament postojowy typu "P" Tygodniowy na 5 dni roboczych - 125,00 zł,
 3. Abonament postojowy typu "P" Dzienny na 1 dzień - 25,00 zł.

 

Rozdział IV
Warunki zakupu abonamentu postojowego

§ 5.

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu "P" (Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny),
 3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów postojowych możliwe jest nie wcześniej niż 90 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 5. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

§ 6.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz dzień początkowy świadczenia usługi abonamentowej.
 2. Abonamenty postojowe: Miesięczne, Tygodniowe i Dzienne typu „P” wydawane są wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu i stanowią dowód wniesienia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania wyłącznie dla pojazdu posiadającego wskazany numer rejestracyjny.
 3. Żądanie wystawienia dokumentu księgowego musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza rejestracyjnego poprzez użycie pola wyboru
  o etykiecie „Proszę o wystawienie dokumentu księgowego”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego, który może pobrać ze strony serwisu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

§ 7.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu postojowego następuje w momencie przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia zaksięgowania na koncie Spółki uiszczonej przez Klienta opłaty.
 2. W przypadku wpłynięcia środków na konto Spółki po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu postojowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z rodzaju wykupionego abonamentu.
 3. Wniosek o wydanie abonamentu postojowego pozostanie bez rozpatrzenia i zamówienie zostaje anulowane jeżeli wpłata na rachunek Spółki nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania formularza zamówienia

§ 8.

 1. Klient jest uprawniony do otrzymania potwierdzenia zakupu abonamentu postojowego. Potwierdzenie można otrzymać poprzez wydruk ze strony serwisu.
 2. Klient jest uprawniony po zaksięgowaniu opłaty na koncie Spółki, do otrzymania abonamentu zgodnego z obowiązującym wzorem. Abonament można otrzymać poprzez wydruk ze strony serwisu. Wydruk taki nie jest obowiązkowy, weryfikacja uiszczenia stosownej opłaty następuje w oparciu o numer rejestracyjny pojazdu

§ 9.

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Spółki w przypadku niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności oraz dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer zamówienia.

 

Rozdział V
Forma płatności

§ 10.

Płatności za dokonane przy pomocy serwisu zamówione abonamenty postojowe możliwa jest jedynie poprzez dokonanie przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy Spółki.

§ 11.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych niż strona serwisu.

 

Rozdział VI
Reklamacje

§ 12.

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów postojowych nabytych poprzez serwis są rozpatrywane przez punkt przyjmowania reklamacji lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
  Klient może złożyć pisemną reklamację osobiście w punkcie przyjmowania reklamacji.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacji lub pocztą elektroniczną.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział VII
Ochrona danych osobowych

§ 13.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie, ul. Centralna 53 Kraków 31-586. Są one powierzone Miejskiej Infrastrukturze Sp. z o. o. z siedzibą ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków i są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer ewidencyjny PESEL, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, adres e-mail, w celu niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, w tym ewidencyjnych i kontrolnych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o. o.
 2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego.
 8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@zikit.krakow.pl

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 14.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

§ 15.

Spółce przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

§ 16.

Spółka może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów postojowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.

§ 17.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę.