REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW POSTOJOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.

 

 Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa abonamentów postojowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania w Krakowie za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;
 2. Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013 z późn. zm.).
 3. Obszarze płatnego parkowania (dalej OPP) – rozumie się przez to drogi publiczne w Krakowie, na których pobierana jest opłata za postój. 
 4. Podstrefie – rozumie się przez to wydzieloną część OPP oznaczoną właściwymi znakami lub tablicami Systemu Informacji Miejskiej, charakteryzującą się jednakowymi zasadami, cenami za postój.
 5. Cenniku opłat postojowych – należy przez to rozumieć stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w OPP, określone w uchwale.
 6. ZDMK – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków;
 7. Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów postojowych działający pod adresem eabonamenty.mi.krakow.pl;
 8. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów postojowych przez Serwis;
 9. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej eabonamenty.mi.krakow.pl;
 10. Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) – należy przez to rozumieć siedzibę Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującą się przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynną w godzinach pracy BSPP;
 11. Punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Dziennik Podawczy mieszczący się w siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującego się przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynny w godzinach pracy BSPP.

 

Rozdział II
Typy abonamentów postojowych i wysokość opłat

§ 3.

 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić następujące typy abonamentów postojowych:
  a) abonament postojowy typu „O” Dzienny,
  b) abonament postojowy typu „O” Tygodniowy,
  c) abonament postojowy typu  „O” Miesięczny.
 2. Abonamenty typu „O” można zakupić na wszystkie podstrefy A+B+C lub na każdą z tych podstref osobno.
 3. Wysokość opłat za abonamenty postojowe, o których mowa w ust. 1 są określone w cenniku opłat postojowych.

 

Rozdział III
Cennik opłat postojowych

§ 4.

 

podstrefa typu:

 

A

B

C

A+B+C

1 dzień

55,00 zł 

45,00 zł

35,00 zł 

100,00 zł 

7 dni

300,00 zł 

200,00 zł

150,00 zł 

400,00 zł 

1 miesiąc

500,00 zł 

400,00 zł 

300,00 zł 

750,00 zł 

Rozdział IV
Warunki zakupu abonamentu postojowego

§ 5.

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu  „O” (Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny),
 3. Abonament postojowy typu „O” może być wydany na okres nie dłuższy niż 1 rok. 
 4. Sprzedaż i wydawanie abonamentów postojowych możliwe jest nie wcześniej niż  dwa miesiące przed początkiem okresu ich ważności.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 6. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

§ 6.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego typu abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności typ abonamentu oraz dzień początkowy świadczenia usługi abonamentowej.
 2. Abonamenty postojowe typu „O”: Miesięczne, Tygodniowe i Dzienne wydawane są wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu i stanowią dowód wniesienia opłaty za postój we wszystkich podstrefach A+B+C lub w wybranej podstrefie wyłącznie dla pojazdu posiadającego wskazany numer rejestracyjny.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

§ 7.

 1. W przypadku wpłynięcia środków na konto ZDMK po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu postojowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.
 2. Wniosek o wydanie abonamentu postojowego pozostanie bez rozpatrzenia i zamówienie zostaje anulowane jeżeli wpłata na rachunek ZDMK nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania formularza zamówienia.

§ 8.

Klient jest uprawniony do otrzymania potwierdzenia zakupu abonamentu postojowego. Potwierdzenie można otrzymać poprzez wydruk ze strony serwisu.

§ 9.

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDMK w przypadku niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności oraz dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku przypisany do innego zamówienia.

 

Rozdział V
Forma płatności

§ 10.

Płatność za zamówione przy pomocy serwisu abonamenty postojowe możliwa jest jedynie poprzez dokonanie przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy ZDMK.

§ 11.

ZDMK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych niż strona serwisu.

 

Rozdział VI
Reklamacje

§ 12.

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów postojowych nabytych poprzez serwis są rozpatrywane przez punkt przyjmowania reklamacji lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
  Klient może złożyć pisemną reklamację osobiście w punkcie przyjmowania reklamacji.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacji lub pocztą elektroniczną.

Rozdział VII
Ochrona danych osobowych

§ 13.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 Kraków 31-586. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer ewidencyjny PESEL, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, adres e-mail, w celu niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, w tym ewidencyjnych i kontrolnych przez ZDMK.
 2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
  i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego.
 8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 14.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

§ 15.

ZDMK przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

§ 16.

ZDMK może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z abonamentów postojowych zakupionych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich nabycia.

§ 17.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.